Henvisningsrutiner

Når behandlingen skal dekkes av det offentlige

Du må ta kontakt med din lege eller sosialtjenesten som kan henvise deg til rusbehandling hos oss. De vil deretter sende henvisningen til en instans i det fylke du bor i som har fått rett til å vurdere henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Aktuell vurderingsinstans vil deretter eventuelt sende henvisningen videre til oss.

Når vi mottar en henvisning vil den bli behandlet i vårt inntaksteam. Vi vil innen to til tre uker ta kontakt med den rusavhengige, henviser og vurderingsinstans muntlig og/eller skriftlig. Det vil som regel være nødvendig at du som rusavhengig, gjerne sammen med ditt hjelpeapparat og/eller familie, kommer til klinikken for en samtale.

Henvisningen må innholde visse opplysninger. Les mer

Persondata: Navn, personnummer, folkeregistrert adresse, evt co adresse, telefon, sivilstatus, nærmeste pårørende, barn og deres alder. Begrunnelse for at personen søkes til ValdresKlinikken.

Henviser/samarbeidsparter: Henviser/henvisende instans, adresse, tlf. Informasjon om andre relevante samarbeidsparter som fastlege om denne ikke er henviser.

Sosial situasjon: Oppvekst og aktuell bakgrunn med fokus på dysfunksjonell oppvekst. Nettverk og rusmønster i nettverket, bosituasjon, økonomi, utdanning, sysselsettingssituasjon og forhold knyttet til førerkort.

Rusanamnese og rusing nå: Hvilke rusmidler, tidsperiode etc. Hvordan er rusmønster nå? Eventuelt andre avhengigheter – spill etc.

Fysisk og psykisk helse og tidligere behandling: Beskrivelse av fysisk og psykisk helse i fortid og nåtid, og eventuell behandling innen rus, psykiatri og somatikk. Medisiner, traumer, allergier, cave, evt blodsmitte, relevante prøvesvar etc.

Diagnoser ICD 10:

Individuell plan: Informasjon om IP, hvis ja legg ved.

Rettsvesen: Om personen har dommer som er sonet eller skal sones, evt pågående saker i rettsvesen og evt ønske om § 12 soning.

Motivasjon: ValdresKlinikkens behandling har hovedvekt på intensiv gruppeterapi med totalavhold som overordnet målsetting. Angi motivasjon for døgnbehandling ved ValdresKlinikken og motivasjon for totalavhold.

Når behandlingen skal dekkes av private bedrifter eller privatpersoner

Private bedrifter ved bedriftshelsetjeneste eller pasientens lege sender søknad direkte til klinikken. Ta kontakt per telefon før søknaden sendes for mer informasjon. Økonomisk garanti for behandlingen gis skriftlig av bedriften.

Som privatperson eller pårørende til en rusavhengig kan du henvende deg til klinikken direkte per telefon for informasjon angående en privat innleggelse.

Det er sjelden at vi har ledig kapasitet til å ta imot private innleggelser. Fra 1.10.2014 og inntil vi informerer om annet her på hjemmesiden har vi ikke kapasitet til å ta i mot private pasienter da våre avtaleparter kjøper alle våre plasser.

Beskrivelse av bygget

«Låven» hvor det er pasientrom og møte-/grupperom.