Behandling

ValdresKlinikken søker først og fremst å skape et trygt miljø der folk kjenner seg møtt, sett og respektert. Dette er forutsetningen for at rusterapien skal hjelpe de som kommer til oss å bli rusfrie. I gruppeterapien blir du kjent med andre som har samme problem som deg. De båndene som knyttes her gir støtte og styrke til å komme bort fra rus. Erfarne rusterapeuter er guider på denne reisen. Det andre verktøyet er 12-trinnsprogrammet. De 12 trinnene er en bevisstgjøringsprosess hvor du lærer å leve og mestre livet uten rus. Millioner av mennesker over hele verden har brukt denne metoden og blitt rusfrie.

Vi setter rusavhengighet inn i en biopsykososial modell i vårt arbeid. Les mer

En biopsykososial modell er en forståelsesmåte som inkluderer hele mennesket, kropp, sinn og sjel. Den kjennetegnes av følgende:

Rusavhengighet er:

 • En reversibel forstyrrelse av hjernens funksjon. Lyst – og motivasjonssenteret er sentralt i denne dysfunksjonen. Frontallappens høyre side, amygdala og hippocampus er innvolvert i kretsen. PET scan og (f)MRI undersøkelser har vist disse hjerneforandringene.
 • Hos pasienter med alvorlig avhengighet til rus er hjerneforstyrrelsen av en slik karakter at muligheten for tilbakefall er sannsynlig ved eksponering til rusmiddelet igjen.
 • Utviklingen av avhengighet til rus vil føre til en pavloviansk betinging i hjernen som krever et økt kvantum rusmidler for å utløse den samme effekten i lystsenteret. Denne spiralen fører til at en mer alvorlig avhengighet utvikles. I et slikt perspektiv kan vi kalle rusavhengighet kronisk.
 • Pasienter som har utviklet en hjerneforstyrrelse av alvorlig karakter (toleranse, abstinens og sterkt sug etter rus) vil kreve lang behandlingstid før hjerneforstyrrelsen er reversert. Dette bekrefter viktigheten av oppfølging og kontinuitet.
 • Hjerneskaden er reversibel når rusmiddelet fjernes.
 • Psykososial systemforstyrrelse. Pasientens forhold til seg selv er dypest preget av skam. Dette preger også familiesystemet. Rusavhengighet kan derfor defineres som en sosial systemforstyrrelse som preger hele den nære familien.
 • Rusavhengighet er en progressiv lidelse om ikke inntaket av rusmiddelet stoppes.

Vår behandling består av:

Fase 1 som inneholder:

 • Nedtrapping ved behov Les mer
  Nedtrapping av rusmidler er et tilbud spesielt til medikamentavhengige og narkomane. Behovet for nedtrapping og om denne kan gjøres ved klinikken vurderes i samarbeide med pasient og innsøkende instanser. Ved behov for avrusing må dette gjøres før innleggelsen hos oss. Tilbudet om nedtrapping inneholder samtaler, medikamentell støtte, akupunktur, avspenningsøvelser og vitamintilskudd. I tillegg til å virke avslappende og redusere abstinenssymptomer reduseres trangen til rus. Nedtrappingens lengde er avhengig av den enkeltes situasjon.
 • Korttidsbehandling av rusavhengige Les mer
  I Fase 1 er de fleste i behandling 10-12 uker. Ved behov kan behandlingstiden forlenges inntil 6 måneder. AA sitt 12-trinnsprogram har som målsetting å hjelpe rusavhengige til å bli rusfrie. Det skjer i en bevisstgjøringsprosess hvor rusavhengige med støtte av en veileder får økt innsikt i hva som har ført til rusavhengighet, og hva som opprettholder misbruket. Denne prosessen gjør det mulig å begynne å ta ansvar for både rus og eget liv, fordi rus over tid virker nedbrytende både på kropp, sinn og relasjonene til andre. Hos oss vil du også møte terapeuter som selv er rusavhengige med et langt edruskap, noe som er en stor støtte i behandlingsprosessen.

  Vår behandling forutsetter at du som rusavhengig arbeider mot totalavhold fra alle rusmidler. Dette er ikke fundert i moral, men er en konsekvens av den kunnskapen vi har i dag om rusavhengighet. Mange skulle ønske at de kunne drikke alkohol, bruke vanedannende medikamenter eller narkotiske stoffer kontrollert. Men når avhengighet først er utviklet, er ikke det mulig. Det er absolutt mulig å bli helt rusfri, men det krever vilje og innsats hos deg som rusavhengig. Videre krever det evnen til å tåle at det går opp og ned. Det er perioder av lys, og det kommer mørke stunder.

  Vår oppgave er å være en støtte i alle faser av prosessen. Vi har laget et behandlingsopplegg som gjør dette mulig for den som vil og ønsker å bli rusfri.I prosessen med å bli rusfri vil du som avhengig også lære å bli bedre kjent med deg selv og dermed vokse som menneske. Arbeidet med 12-trinnsprogrammet skjer primært i gruppeterapi, men også i individuelle samtaler og gjennom arbeid alene med trinnene. I fase 1 arbeider vi med de fire første trinnene av totalt 12.

  Vi bruker gruppene på to måter. Den ene er psykoedukativ, det vil si med et pedagogisk fokus hvor du for eksempel lærer noe om rusavhengighet eller konsekvensene av rusing for din fysiske helse. Den andre måten er dynamisk gruppeterapi hvor alle lærer noe om seg selv. Både i gruppeterapien og i de individuelle samtalene har vi fokus på å skape en trygg ramme uten noen form for press hvor du opplever at du blir ivaretatt på en god måte.

  Behandlingen er intensiv, spesielt i ukedagene, med gruppebehandling eller individuelle samtaler flere ganger daglig. I helgene er det mindre program og mer fritid. Vi har ikke arbeidsterapi eller tilbud om utdanning. Fokuset ligger på behandling av selve rusavhengigheten. Vår behandling er livssynsnøytral.

  Klinikkens kost og kjøkkenets totale miljø betyr mye for helse og trivsel. Det serveres derfor hjemmelaget mat på en tiltalende måte basert på friske råvarer med mye frukt og grønt.

 • Familiebehandling Les mer
  Familiebehandlingen er et tilbud til familie eller eventuelt andre nærstående til rusavhengige pasienter som er innlagt i behandling ved klinikken. Den varer i fem døgn. Intensjonen med behandlingen er dels å gi innsikt i hva rusavhengighet er, og spesielt hvordan rusen påvirker den avhengige sin oppførsel overfor familie, venner og andre. Vi belyser hvordan familiens følelser og handlinger blir berørt og ofte styrt av situasjonen. Skam, frykt, skyldfølelse, sinne og kontroll ses som symptomer på og konsekvens av hele familiesituasjonen. Manglende grensesetting og medavhengighet er andre mekanismer vi jobber med.

  Det vi oftest får tilbakemelding på, er at familien får et stort utbytte av å møte andre i samme situasjon, og for mange er det første gang de har snakket åpent om hvordan de ”egentlig” har det. Gruppeterapi er hovedverktøy, og i tillegg har vi individuelle samtaler. Etter behandlingen henviser vi de som har behov og ønsker det til videre oppfølging på hjemstedet. Det gis informasjon om selvhjelpsgrupper som Al-Anon (selvhjelpsgruppe for hele familien til rusavhengige) og VBA grupper (Voksne barn av alkoholikere).

Fase 2 som inneholder:

 • 6 samlinger a 3 døgn og oppfølgingssamtaler på telefon Les mer
  Fase 2 gjennomføres vanligvis i løpet av det første året etter utskrivelse fra fase 1. Denne fasen innebærer en veksling mellom poliklinisk og/eller kommunal oppfølging på hjemstedet og totalt seks behandlingssamlinger på klinikken. For mange er møtet med hverdagen etter fase 1 en utfordrende og tøff erfaring. I et samarbeid mellom pasienten, klinikken og hjelpeapparat på hjemstedet jobbes det med å legge forholdene lokalt til rette så godt som mulig før utskrivelse fra fase 1. Det skal fungere som et sikkerhetsnett rundt den avhengige for å sikre muligheten til å beholde og styrke edruskapet etter utskrivelse.

  Etter utskrivelse fra fase 1 er det viktig å komme tilbake til klinikken og få støtte i pasientfellesskapet og hos terapeutene. I tre av samlingene er fokuset på å leve rusfritt hvor et viktig tema er å bygge sosiale nettverk som støtter rusfrihet. Mange rusavhengige har ruinerte sosiale nettverk ved innleggelsen. For å leve rusfritt er det viktig (helt avgjørende) å skape sosiale relasjoner som gjør det mulig å bli en del av et fellesskap hvor den rusavhengige kjenner seg trygg og verdsatt.I de øvrige tre samlingene fokuserer vi intensivt på hele 12-trinnsprogrammet som verktøy til å leve rusfritt.

  Kortere og lengre tilbakefall til rus, i tillegg til de øvrige utfordringene pasientene møter, blir delt og eksponert i fellesskapet i disse seks samlingene. Åpenheten og ærligheten rundt dette reduserer frafall fra behandlingen og er en svært viktig støtte for pasienten i prosessen for totalavhold og et godt rusfritt liv. I hele fase 2 følger vi opp pasientene med brev og telefonsamtaler.

 • Kortvarige stabiliseringsopphold ved behov Les mer
  Hvis pasienten har behov for en mer intensiv døgnbehandling ut over tre døgn for å stabilisere sitt edruskap, tilbyr vi stabiliseringsopphold. De følger da gruppeterapien og får individuell terapi med utgangspunkt i hva som er aktuelle problemstillinger. Dette tilbudet gis bare til pasienter som er og har vært totalavholdende etter fase 1.

Tilbakefallsbehandling ved behov Les mer

Vi tilbyr tilbakefallsbehandling til pasienter som er i fase 2 eller som har avsluttet fase 2 når tilbakefallet til rus fører til at de er i behov av en intensiv døgnbehandling for igjen å kunne etablere totalavhold. Innholdet/fokus og lengden på behandlingen er avhengig av hvor lenge pasienten har vært rusfri før tilbakefallet, hvorfor det skjedde og andre relevante forhold som påvirker muligheten til å leve rusfritt.

AA- og NA grupper Les mer

Som en del av vår behandling vil du bli kjent med AA- og NA grupper. Vi drar ut til ulike grupper i vårt nærområde i snitt hver 14 dag, og i tillegg har vi slike grupper på klinikken. Du vil bli kjent med denne form for fellesskap under behandlingen fordi forskning slår fast at rusavhengige som deltar aktivt i disse gruppene etter utskrivelse har større sjanse for å bli rusfrie og beholde sitt edruskap.

En AA og NA gruppe er en selvhjelpsgruppe. Det betyr at den er uten leder og det koster ikke noe å delta. Du deltar i den fordi du er alkoholiker eller narkoman som ønsker å slutte og ruse deg. Gjennom din deltagelse og ditt arbeid for å holde deg edru hjelper du også andre som fortsatt sliter med rus. Edruskapet er skjørt i den første tiden og du vil derfor trenge støtte fra andre.

Grupperom

En av stuene